header-img
Meny
Strategi 2018-2022 E-post
 

1. Innledning

Denne strategien viser visjon, mål, retning og prioriteringer for SPOR – nettverk for utdanningssamarbeid for perioden 2018-2022. Strategien bygger på SPOR sine grunnleggende prinsipper om likeverd og gjensidighet i utviklingssamarbeidet. Utdanningssamarbeid er det sentrale elementet i arbeidet.

2. Visjon

Like muligheter for alle ungdommer til utdanning som er relevant for arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt.

3. Grunnprinsipper i vårt utviklingssamarbeid

Likeverd og gjensidighet
Samarbeid og kompetanseutveksling mellom folk, institusjoner og lokale myndigheter i ulike deler av verden skal tuftes på likeverd og gjensidighet.

Folkelig deltakelse og demokrati
All utdanning skal støtte opp om folkelig deltakelse og demokrati.

Nye løsninger
Vi skal fremme bærekraftige utdanningsløsninger basert på sosial innovasjon, entreprenørskap og lokale ressurser.

4. Satsingsområde

I perioden 2018 – 2022 skal nettverket satse på å gi ungdommer bedre tilgang til utdanning som er relevant for arbeidsmarkedet.

  1.       Vi skal bidra til at også vanskeligstilte ungdommer i samarbeidsland kan skaffe seg relevant og tilfredsstillende arbeid gjennom relevant utdanning.
  2.       Bidra til at ungdom tilegner seg nye og bedre ferdigheter som de trenger til å kunne medvirke både lokalt og globalt i et samfunn i rask endring.

I tillegg skal SPOR støtte lokale initiativ fra medlemsforeninger i søknadsprosesser og tidligere vennskapssamarbeid som har fortsatt etter at Vennskap Nord/sør mistet støtte fra Norad og FK.